سنتز مولیبدن دی سیلیساید نانو کریستال با روش آلیاژ سازی مکانیکی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,014

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_227

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این پژوهش ترکیب بین فل زی MoSi2 از مخلـوط پودرهـای مولیبـدن و سیلیسـیم بـا روش آلیاژسـازی مکانیکی و عملیات حرارتی پودرهای آسیاب شده سنتز شـد . تغییـرات ایجـاد شـده در سـاختار داخلـی و مرفولوژی ذرات پودر بترتیب بوسیله پراش پرتو ایکسXRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM ) ارزیابی شدند . نتایج نش ان داد که فاز α-MoSi2 مستقیما در حین آلیاژسازی مکانیکی بعد از 30 ساعت با یک واکنش احتراقی شروع به تشکیل می کند و ادامه آلیاژسازی مکانیکی تا زمان ١٥٠ سـاعت منجـر بـه تشکیل فاز مزبور با اندازه دانه ١٢ nm می گردد . با عملیـات حرارتـی نمونـه ۰۱ سـاعت آسـیاب شـده در دمای ١٠٠٠ C مقدار جزئی فاز MoSi2 تشکیل می شود . بعبارت دیگر در آنیل نمونه 30 ساعت آسیاب شده، مولیبدن و سیلیسیم باقیمانده واکنش کرده و مقدار قابل توجهی MoSi2 تشکیل می گردد .

نویسندگان

محمد ذاکری

دانشجوی دکتری پژوهشگاه مواد و انرژی - پژوهشکده سرامیک

رحیم یزدانی راد

دانشیار پژوهشگاه مواد و انرژی - پژوهشکده سرامیک

محمدرضا رحیمی پور

استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی - پژوهشکده سرامیک

محمدحسین عنایتی

استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مواد