آقای علی شامل

Ali Shamel

ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179104)

31
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی