آقای یوسفعلی عابدینی

Yosefali Abedini

دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179014)

55
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی