آقای پروفسور یوسف ثبوتی

Prof. Yosef Soboti

رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین

Researcher ID: (179009)

2
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران