پایش علمی در شهر زنجان

55کنفرانس13ژورنال
20,288سند علمی
10مرکز علمی
6نشست196پژوهشگر
شهرداری زنجان

شهرداری زنجان در رتبه 44 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 24 مقاله برای شهرداری زنجان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری زنجان در تهیه و انتشار 32 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر زنجان
مراکز علمی شهر زنجان
نشست های شهر زنجان