آقای علی محمد مومنی

Alimohammad Momeni

استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178236)

13
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی