بررسی رفتارغیرخطی مفاصل پلاستیک درتیرهای بتنی پیشساخته هیبریدی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,720

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE04_216

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1386

چکیده مقاله:

تحقیقات گستردهایکه اخیرا درزمینة سازههای بتنی پیش ساخته مقاوم دربرابرزلزله صورتگرفته، منجربه ارائه نوع جدیدی ازاتصال تیربه ستون برای قابهایخمشیگردیده است . این نوع اتصال که هیبرید نامیده میشود درنتیجةآزمایشهای بارگذاری رفت وبرگشتی درموسسة ملی استاندارد وتکنولوژی آمریکا ) ) NIST ازطریق مقایسة رفتاری با اتصالات یکپارچة بتنی بدست آمده است . درتحقیق حاضر ابتدا با استفاده ازروشآنالیزدوران مقطع هیبریدواعمال معادلات تعادل وهمسازی منحنی پوش رفتارچرخهای حاصل ازنتایج آزمایشگاهی درقالب لنگر - دوران، برای تیربتنی هیبریدی بدست آمدو سپس دو مفصل هیبریدی ازدوطبقه مختلف یک قاب خمشی 4 طبقه برای 15 حالت مختلف شامل 5 نسبت سهم لنگرخمشی کابل پسکشیدگیو 3 نسبت پیش تنش موثراولیه مورد بررسی قرارگرفتکه نتایج این بررسی نشان دهنده عملکرد بهترسیستم هیبرید درمقایسه با سیستم یکپارچه بتنی است .

نویسندگان

مهدی حاجی احمدی

دانشجویکارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان

علی محمد مومنی

استادیاردانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدمهدی سعادت پور

استاددانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان