پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی

Islamic humanities research paper

به استناد مصوبه ۵۸۵ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۴ شورای عالی حوزه های علمیه و با توجه به ارزیابی کمیسیون نشریات علمی حوزه ، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۰ و به شماره نامه ۲۲۱؛ نشریه «پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی» از شماره ۲ حائز رتبه «علمی ترویجی» گردید.