آقای دکتر حسن رضائی

Dr. Hassan Rezaie

رئیس پژوهشگاه بین المللی المصطفی . قم

Researcher ID: (354759)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور