نشریه پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی با رویکرد اسلامی

Research in Behavioral and Educational Sciences with Islamic Approach

نشریه «پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی با رویکرد اسلامی » نشریه ای علمی و بین المللی است که به دنبال نشر اندیشه ها و ایده های دانش پژوهان و اساتید پیرامون علوم رفتاری و تربیتی با رویکرد اسلامی می باشد.

 این نشریه با هدف انتشار، گسترش و تولید علم در عرصه علوم رفتاری و تربیتی با رویکرد اسلامی از شیوه های نوین روشی در این زمینه استقبال می‌نماید.