مقالات فصلنامه علوم و فناوری فضایی، دوره 13، شماره 2