مقالات دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، دوره 10، شماره 22