آقای دکتر محمدجواد سبحانی فر

Dr. mohamadjavad sobhanifar

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184823)

1
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی