مقالات International Journal of Reproductive BioMedicine، دوره 19، شماره 5