آقای دکتر صادق شیریان

Dr. Sadegh Shirian

دانشیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (394228)

5
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور