مقالات International Journal of Reproductive BioMedicine، دوره 22، شماره 1