مقالات فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 4، شماره 31