مقالات فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره 14