مقالات مجله تجزیه و تحلیل ریاضی و کاربردهای معاصر آن، دوره 1، شماره 1