مقالات فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، دوره 23، شماره 1