دوفصلنامه سیاست کاربردی

Applied policy

دوفصلنامه سیاست کاربردی یک نشریه علمی تخصصی است که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر می شود.

 خواهشمندیم جهت پی‌گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید.

  نشانی الکترونیک:siyasatkarbordi@gmail.com