مقالات فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران، دوره 2، شماره 3