مقالات مجله مواد و فناوریهای پیشرفته، دوره 8، شماره 1