مقالات مجله مواد و فناوریهای پیشرفته، دوره 7، شماره 2