مقالات فصلنامه پژوهشهای ارتباطی، دوره 23، شماره 85