مقالات فصلنامه علوم مراقبتی نظامی، دوره 1، شماره 1