مقالات فصلنامه علوم مراقبتی نظامی، دوره 10، شماره 3