مقالات فصلنامه علوم مراقبتی نظامی، دوره 3، شماره 4