مقالات مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی، دوره 2، شماره 4