مقالات دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی، دوره 2، شماره 1