دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع)

Journal of Study of the Ahl al-Bayt

جامعه اسلامی ایران که با دغدغه اجرای احکام و قوانین اسلام با پیروی از ائمه معصوم(ع)پیش می‌رود، آن‌گونه که باید در مسیر معرفی پیشوایان دینی، فضاسازی علمی نکرده است. ازاین‌رو دو فصلنامه سیره پژوهی اهل‌بیت(ع)با انگیزه طراحی زیست متعالی در پرتو زندگی اهل‌بیت(ع) شکل‌گرفته تا با ژرف کاوی در سیره آنان و انجام پژوهش‌های روش مند، به تبادل یافته‌ها و عرضه‌ی دستاوردهای روزآمد پرداخته و  گامی در مسیر پیشرفت و تمدن سازی بردارد.

محورهای اصلی دوفصلنامه:

۱- محور منبع پژوهی سیره

موضوعاتی چون بررسی منابع اصلی سیره هریک از معصومان، سیره نگاران و سیره نگاری در سده های گوناگون و اعتبار سنجی و جایگاه آن ها در مطالعات سیره ای مد نظر است.

 ۲- محور مأخذ پژوهی سیره

معرفی انتقادی پژوهش های جدی  محققان شیعی، اهل سنت و خاورشناسان درباره سیره معصومان در سیر تاریخ  فرهنگ و تمدن اسلامی، و بررسی انتقادی آن ها محور دیگر مجله است.

۳- محور محتوا پژوهی سیره (نقش تمدنی)

اساس مباحث فصلنامه البته با این محور تعریف می شود؛ موضوعاتی چون سیره ی علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، عاطفی، فرهنگی، اخلاقی و ...اهل بیت (ع) و مسائلی که در اطراف آنها مطرح می شود، مهم ترین دغدغه  مجله است.

۴- محور بستر پژوهی سیره

دوره ها و فضاهای تاریخی زمانه هر یک از معصومان به عنوان زمینه های شکل گیری سیره و مؤثر در شناخت آن، از دیگر محورهای فصلنامه است.

۵ - محور بازتاب پژوهی سیره

نقش و تأثیری که سیره معصومان در شکل گیری جریان های فکری، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی در جهان اسلام و تشیع داشته، و پیامدهای و بازتاب های سیره، محور دیگر فصلنامه است.

۶- محور رویکرد پژوهی سیره

رویکردهای مختلف پدید آمده در مقوله سیره پژوهی؛ چون مکتب های سیره نگاری، خوانش های گوناگون افراد و جریان های فکری در جهان اسلام و تشیع از سیره معصومان، روش های تحقیق و نقش مستشرقان در نگرش های سیره نویسی ، دیگر محور مد نظر است.

۷-محور کارکردپژوهی یا آینده پژوهی سیره (الگویی)

این که سیره اهل بیت(ع) چه کارکرد علمی، معرفتی، مدیریتی و الگویی در زندگی امروزیان دارد یا باید داشته باشد، خود مسأله ای درخور پژوهش است و طبعا مقاله هایی با این رویکرد مورد عنایت ویژه خواهند بود.