فصلنامه پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع

Research in Industrial Management and Engineering

فصلنامه «علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع» در محور اصلی «پژوهش در حوزه مدیریت و صنایع» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی می پردازد.

موضوعات نشریه:

مدیریت دولتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی
مدیریت تکنولوژی
مدیریت MBA
اقتصاد
مهندسی صنایع
مدیریت علوم اداری و...

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات