مقالات مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی، دوره 11، شماره 3