مقالات مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی، دوره 10، شماره 1