مقالات مجله یافته های نوین در علوم زیستی، دوره 9، شماره 1