مقالات مجله یافته های نوین در علوم زیستی، دوره 1، شماره 2