خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 534
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 357
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 103
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

Evaluation of the Presence of Yeasts, Moulds and Aflatoxin M۱ in Raw Sheep Milk in Mazandaran, Iran نوشته Reyhaneh Rabti و Hamidreza Kazemeini و Razieh Partovi و Hojjatollah ShokriSeverity and prevalence of COVID-۱۹ infection among patients withrespiratory symptoms and history of four doses of vaccination نوشته Naeimeh MohammadiDegradation of gas diffusion layer in proton exchange membrane fuel cells:A review نوشته Foad MehriModification of gas diffusion layer in proton exchange membrane fuel cellusing polymethyl methacrylate as a pore-forming agent نوشته Foad MehriAn overview of the development of polymer electrolyte membranes for brine electrolysis applications نوشته Foad MehriA study of chlor- alkali cell configurations: a mini review نوشته Foad MehriSulfonated polystyrene-co- divinylbenzene cross-linked cation exchange resin: a potential membrane material in electrochemical applications نوشته Foad MehriNano-hesperetin ameliorates ۶-hydroxydopamine-induced behavioral deficits and oxidative damage by up-regulating gene expression of antioxidant enzymes نوشته Mahboobeh Zare و Mojtaba Ranjbarبررسی و مقایسه میزان بیان ژن های ZBTB۱۶(Plzf)، ZFP و آلکالین فسفاتاز در سه جمعیت سلولی: سلول های بنیادی جنینی، شبه جنینی (ES-like) و اسپرم ساز موش نوشته عماد رضا و حسین عزیزیNew extended direct algebraic method for the Tzitzica type evolution equations arising in nonlinear optics نوشته - -Application of variation of parameter’s method for hydrothermal analysis on MHD squeezing nanofluid flow in parallel plates نوشته Hadi Rezazadehآگاهی، نگرش و عملکرد دست اندرکاران تهیه و توزیع غذا رستورانهای بین راهی جاده هراز در ارتباط با ایمنی و بهداشت مواد غذایی نوشته یاسمن طباطبایی رنجبر و شهره عالیان سماک خواه و فهیمه توریانComparison of POU۵F۱ Expression with Three DifferentAntibodies in Spermatogonia S tem Cell Populationsof Neonatal and Adult Mice نوشته K Sojoudi و H AZIZIAlkaline Phosphatase Localization in SpermatogonialS tem Cells and Embryonic S tem Cells and Its AssociationWith Lin۲۸ and Sall۴ نوشته E Reza و H AziziMale Germ Cell Localization and Potential Functionof Vimentin Cells during Spermatogonial S tem Cells DifferentiationS tages نوشته D Hashemi Karoii و H AziziThe Subfamily of DEAD-Box RNA Helicases Expressionbetween Human Tes tis of Patients with Non-Obs tructiveAzoospermia and Normal Cells نوشته D Hashemi Karoii و H AziziVASA Protein and Gene Expression Analysis of HumanNon-Obs tructive Azoospermia and Normal Cells نوشته D Hashemi Karoii و H AziziSoliton Solution coupled Schrödinger equation by directalgebraic method نوشته H Rezazadehبررسی میزان ملامین موجود در شیر خشک مصرفی نوزادان جمع آوری شده از مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از روش ELISA نوشته حمیدرضا کاظمینیEconomic Evaluation of a Hybrid Hydrogen Liquefaction System Utilizing Liquid Air Cold Recovery and Renewable Energies نوشته B. Ghorbani

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

تاکنون 6 کنفرانس توسط دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل به صورت زیر است: