دوفصلنامه مطالعات وضعیت بدنی و آسیب های ورزشی

Studies of posture and sports injuries

دوفصلنامه مطالعات وضعیت بدنی و آسیب های ورزشی توسط دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی منتشر می شود.

این مجله مقالات در حوزه مرتبط با تربیت بدنی و آسیب های ورزشی به زبان فارسی با چکیده انگلیسی می پذیرد.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه های مرتبط به دبیرخانه مجله ارسال نمایند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات