مقالات فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، دوره 12، شماره 49