نقش مولفه های رفتار سیاسی مدیران بر تعهد شغلی در شهرداری زاهدان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 736

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF02_007

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1398

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، تبیین تاثیر ادراک کارکنان از رفتار سیاسی مدیران بر تعهد شغلی کارکنان شهرداری زاهدان می باشد، روش تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شهرداری زاهدان می باشد که تعداد آنها 200 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که بر اساس این جدول تعداد حجم نمونه 132 نفر بدست آمد که پرسشنامه ها به صورت تصادفی در بین آنها توزیع گردید. از این تعداد 116 پرسشنامه عودت گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های رفتار سیاسی وال و پرو (2000) و تعهد شغلی آلن و مایر (1999) استفاده گردیده است که روایی محتوایی آن از نظر اساتید و خبرگان تایید شد و پایایی آنها با آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برابر، 0.0912 و 0.89 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی و جهت تعیین تاثیر همه متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته از رگرسیون چندگانه استفاده شده است، برای انجام تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحلیق نشان می دهد که ادراک کارکنان از رفتار سیاسی مدیران و مولفه های آن بر تعهد شغلی کارکنان شهرداری زاهدان تاثیر دارد.

نویسندگان

عبدالعلی کشته گر

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

مریم بیرجندی

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران