بررسی تاثیر انتخاب طریقه حملونقل در سفرهای کاری بر درد و ناتوانی اسکلتی-عضلانی: مطالعه موردی سفرهای کارمندان دانشگاه صنعتی اصفهان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 490

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PETEC01_005

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1398

چکیده مقاله:

مقدمه : استفاده از انواع طریقه های مختلف حملونقل در دراز مدت بر سلامتی افراد تاثیرگذار است و بررسی تاثیر آن بر سلامتی و تندرستی و اقدامات و سیاست های پیش گیرانه جهت کاهش آسیب های آن ضروری است. هدف از این پژوهش ارتباط سنجی اثر انجام سفرهای کاری با طریقه های حمل و نقل بر درد و ناتوانی اسکلتی-عضلانی است. روش شناسی و هدف: این پژوهش از نوع علی پس از وقوع، و جامعه آماری آن شامل کلیه کارمندان دانشگاه صنعتی اصفهان بود، که 140 نفر به عنوان شرکت کننده در تحقیق انتخاب شدند. جهت سنجش انواع طریقه های حملونقل و ثبت اطلاعات دموگرافیک از پرسشنامه محقق ساخت تحت عنوان حمل ونقل استفاده گردید، که در آن متغیرهای میزان استفاده از سرویس اتوبوس دانشگاه یا خودرو شخصی در روزهای کاری هفته، میزان استفاده از انواع طریقه های مختلف حملونقل در طول هفته برآورد گردید و جهت سنجش درد و ناتوانی از پرسشنامه کرنل استفاده شد، که در آن متغیرهای میزان درد و ناتوانی و وجود آسیب در مناطق مختلف بدن بررسی شد. در ابتدا ارزیاب نحوه انجام تحقیق را برای شرکت کنندگان توضیح و پس از کسب رضایت، شرکت کنندگان اقدام به تکمیل پرسشنامه های مذکور نمودند. یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد گردن، شانه، کمر، ساعد، مچ دست، زانو و مچ پا مناطقی بودند که در اغلب کارمندان به عنوان آسیب شناخته شدند و شاخص توده بدنی (BMI) آنها به طور معنا داری به نحوه استفاده از نوع وسیله نقلیه ارتباط داشت. همچنین بیشترین ارتباط درد و ناتوانی با استفاده از دوچرخه در ناحیه زانوی چپ ( P< 0.01 و R^2= -0/ 29) اتوبوس در ناحیه ساعد چپ ( P< 0.01 و R^2= 0/ 299) و خودرو شخصی در ناحیه مچ پای راست ( P< 0.05 و R^2= 0/ 200) می باشند. نتیجه: استفاده کنندگان از سرویس اتوبوس دانشگاه اغلب با ناراحتی هایی در نواحی مچ دست، ساعد و شانه و استفاده کنندگان از خودرو شخصی با ناراحتی هایی در نواحی زانو و مچ پا مواجه بودند. همچنین استفاده از دوچرخه سبب بهبود وضعیت درد در ناحیه کمر، ساعد و زانو می شود. تحقیقات بیشتر برای تایید و توسعه ارتباط نارحتی های اسکلتی-عضلانی و میزان استفاده از طریقه های مختلف حمل و نقل ضروری است.

نویسندگان

فهیمه مهرانفر

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حملونقل، دانشگاه صنعتی اصفهان

امین شاعر

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی اصفهان

مجتبی بابایی خرزوقی

استادیار مرکز تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی اصفهان

حسین حق شناس

استادیار دانشکده حملونقل، دانشگاه صنعتی اصفهان