تاثیر فرآیند حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های بورس تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 452

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF02_042

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1398

چکیده مقاله:

با درنظر گرفتن اهمیت هزینه حقوق صاحبان سهام و این که هر شرکت به دنبال حداکثر نمودن سود خود می باشد کاهش هزینه سرمایه امری لازم تلقی می گردد. از طرفی نیز جهت کاهش جرائم مالی و بهبود عملکرد، باید سازوکارهای نظارتی ایجاد گردد. از جمله چنین سازوکارهای نظارتی طراحی و اجرای نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها است. در این پژوهش به بررسی تاثیر فرایند حسابرسی (به عنوان معیار حاکمیت شرکتی) و هزینه حقوق صاحبان سهام پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 95 شرکت بورس تهران ی دوره زمانی 1393 الی 1397 می باشد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نوع گزارش حسابرس، درصد اعضای غیر موظف کمیته حسابرسی به عنوان دو جزء حسابرسی مورداستفاده قرار گرفته اند. نتیجه ی پژوهش نشان داد که نوع گزارش حسابرس بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معنادار دارد، بنابراین فرضیه این پژوهش پذیرفته می گردد.

کلیدواژه ها:

فرایند حسابرسی ، هزینه حقوق صاحبان سهام ، گزارش حسابرس ، اعضای غیر موظف کمیته حسابرسی

نویسندگان

احمدرضا رفیعی شهرکی

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)

زهرا همتی

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

رضا تازش

دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان