بررسی تاثیر سبک رهبری بر تمایل به افشاگری کارکنان (مطالعه موردی کارکنان سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 744

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET05_030

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1398

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر سبک رهبری بر تمایل به افشاگری کارکنان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهریشهرداری کرج به تعداد 280 نفر می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد ابزار گردآوری داده های این تحقیق پرسشنامه (پرسشنامه های استاندارد رهبری چندعاملی و محقق ساخته تمایل بهافشاگری) بوده که بصورت تصادفی ساده در بین نمونه آماری (162 نفر بر اساس فرمول کوکران) توزیع گردیده است. درتحقیق حاضر، با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه گیری، در سنجش متغیرهای تحقیق اطمینان حاصلشده است و با توجه به پایایی پرسشنامه تمایل به افشاگری 852 / 0 و پایایی کل 818 / 0 ، پرسشنامه های مورد استفاده ازپایایی برخوردار میباشد .در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS22 و Smart PLS3 استفادهشده است. بر اساس بررسی صورت گرفته و نتایج آزمون فرضیه ها، سبک رهبری تحول گرا و مولفه های آن بر تمایل بهافشاگری کارکنان اثرگزار می باشد درحالی که سبک رهبری تبادل گرا و همچنین مولفه های آن بر تمایل به افشاگریکارکنان موثر نمی باشد.

نویسندگان

لیلا ذاکرزاده

کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور