تاثیر اقدامات رهبری توزیعی بر ابعاد توسعه حرفه ای معلمین مدارس غیر دولتی شهرستان لاهیجان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 246

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOEM05_061

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش سنجش تاثیر اقدامات رهبری توزیعی بر ابعاد توسعه حرفه ای معلمین مدارس غیر دولتی شهرستان لاهیجان می باشد که بر این اساس نوع روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس غیردولتی شهرستان لاهیجان بوده اند که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۱۳۶ نفر به روش خوشه ای – طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق دو پرسشنامه استاندارد می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری روایی از روایی محتوا و همچنین برای اندازه گیری پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقادیر آن برای متغیرهای مدل بالاتر از ۷/۰ بدست آمده است. کلیه تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون رگرسیون و روش معادلات ساختاری) از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام شده است. نتایج بدست آمده از رگرسیون خطی برای رهبری توزیعی بر توسعه حرفه ای برابر با ۹۱۶/۰ =R و ضریب تعیین مساوی ۸۳۹/۰ = R۲ نشان می دهد که رهبری توزیعی تا حدود ۹/۸۳% از توسعه حرفه ای معلمان را می تواند پیش بینی کند .

نویسندگان

زهرا لشکری

کارشناسی ارشد، آموزش و بهسازی منابع انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران

بدری عباسی

دانشیار، گروه مدیریت علوم تربیتی، ، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران