تنوع ژنوتیپی تولید و توزیع ماده خشک در ژنوتیپ های گندم و جو تحت تاثیر مایه زنی با کودهای زیستی در مرحله گرده افشانی

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

400

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA04_0883

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

چکیده مقاله:

بروز مشکلات اقتصاد ی و زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و نیز توجه به قابلیت های ذاتیبسیار جالب و متنوع موجودات خاک زی به ویژه میکروارگانیسم ها و همچنین تنوع ژنوتیپی قابل توجه بین و درون گونه ایاز نظر صفات مرتبط با جذب و استفاده از عناصر غذایی ، توجه پژوهشگران در سراسر جهان را به استفاده از تنوع ژنوتیپیو کودهای زیستی جلب کرده است. آزمایش حاضر به منظور بررسی بررسی تاثیر کودهای زیستی بر بعضی از ویژگی هایفیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ های مختلف گندم و جو در مرحله گرده افشانی در سال زراعی 98-1397 در پردیس جدیددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، انجام شد آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سهتکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل مایه زنی با کود زیستی در سه سطح (بارور 2، اکتینومیست، بارور 2+اکیتینومیست) و ارقام گندم و جو در 14 سطح (هشت ژنوتیپ گندم: مروارید، گنبد، کریم، احسان، دریا، N-91-17 ، N-91-9 ، N-91-8 و شش ژنوتیپ جو ماهور، ترکمن، صحرا، بومی، یوسف، لخت) بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که اثرژنوتیپ بر تمامی صفات مورد بررسی در این پژوهش (ماده خشک برگ، ساقه، ریشه، اندام هوایی و کل) در سطح احتمال1 درصد معنی دار بود و در بین دو گیاه مورد بررسی، گیاه جو (ارقام بومی صحرا، ترکن، ماهور) مقادیر بالاتری از وزنخشک را دارا بودند در مورد اثر اصلی کود زیستی نیز تنها وزن خشک اندام هوایی به طور معنی دار تحت تاثیر قرار گرفتو بیشترین مقدار نیز مربوط به مصرف اکتینومیست به تنهایی بود.

نویسندگان

احمدفریدفرید
احمدفرید فرید

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ابراهیمزینلی
ابراهیم زینلی

دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رضاقربانی نصرآبادی
رضا قربانی نصرآبادی

استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان