تدوین منشور اخلاقی مربیان هیئت های ورزشی استان مرکزی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 474

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHM-6-2_012

تاریخ نمایه سازی: 18 آذر 1398

چکیده مقاله:

چکیده هدف: هدف از انجام این پژوهش، تدوین منشور اخلاقی مربیان هیات های ورزشی استان مرکزی بود. روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مربیان فعال هیات های ورزشی در کل استان مرکزی (2188 نفر) بودند که 327 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید دانشگاه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون های t و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی تحلیل شدند. یافته ها: طبق نتایج پژوهش، 34 شاخص بر روی 8 عامل توکل به خدا، ورزش جوانمردانه، میهن دوستی، صداقت، قانون پذیری و سلامت کار، انسجام و همدلی، امانتداری و شجاعت، و شفافیت مالی و روابط سالم به عنوان عامل های منشور اخلاقی مربیان شناسایی و تایید شدند. نتیجه گیری: الگوی شناسایی شده برای تدوین منشور اخلاقی مربیان هیات های ورزشی استان مرکزی از برازش مناسب برخوردار بود. از این رو، پیشنهاد می شود منشور اخلاقی تدوین شده توسط هیات های مذکور برای ارتقای اخلاق در حرفه مربیگری مورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

اسفندیار خسروی زاده

دانشگاه اراک

حسن خلجی

دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، کد پستی ۸۳۴۹-۸-۳۸۱۵۶

زینب مندعلی زاده

دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، کد پستی ۸۳۴۹-۸-۳۸۱۵۶