ارزیابی عملکرد شهرداری تویسرکان با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن (BSC) و مدل تعالی سازمانی (EFQM)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 659

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF03_223

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1398

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد شهرداری تویسرکان با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن (BSC) و مدل تعالی سازمانیو مدل (BSC) است. با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد در شهرداریها و با توجه به پژوهش ها مدل کارت امتیاز متوازن (EFQM) است. با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد در شهرداریها و با توجه به پژوهش ها مدل کارت امتیاز متوازن (BSC) و مدل ارزیابی تعالی سازمانی (EFQM) ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شهرداری و ایجاد ارتباط در سراسر سازمان و جاری سازی راهبردها در تمامی سطوح سازمانی است، پژوهش حاضر در بازه زمانی 1393 لغایت 1394 به روش توصیفی ، پیمایشی صورت پذیرفت. و در این راستا تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار Spss22 تحلیل شدندکه در نهایت نتایج اجرای مدل کارت امتیازی متوازن نشان داد عملکرد مالی شهرداری تویسرکان در بعد مالی در چهارچوب بودجه مصوب بوده است (فرضیه اول)،رضایتمندی شهروندان تویسرکانی از عملکرد شهرداریشان کمتر از حد متوسط است (فرضیه دوم)، رضایتمندی مراجعین به شهرداریکمتر از حد متوسط است (فرضیه سوم)، عملکرد شهرداری تویسرکان در بعد شاخص های داخلی بیش از حد متوسط است (فرضیهچهارم) و عملکرد شهرداری تویسرکان در بعد شاخصهای رشد و یادگیری کمتر از حد متوسط است (فرضیه پنجم). و نتایج اجرایمدل تعالی سازمانی نشان داد عملکرد مالی شهرداری تویسرکان بر اساس مدل ارزیابی تعالی سازمانی کمر از حد متوسط است (فرضیهششم)، بین ارزیابی کارکنان شهرداری تویسرکان در خصوص معیارهای کیفیت مدل تعالی سازمانی برحسب مدرک تحصیلی تفاوتمعنی داری وجود ندارد (فرضیه هفتم) و همچنین بین ارزیابی کارکنان شهرداری تویسرکان در خصوص معیارهای کیفیت مدل تعالیسازمانی برحسب سابقه کار تفاوت معنی داری وجود ندارد (فرضیه هشتم).

کلیدواژه ها:

کارت امتیاز متوازن (BSC) ، مدل ارزیابی تعالی سازمانی (EFQM) ، شهرداری تویسرکان ، ارزیابی عملکرد

نویسندگان

داود محمدی

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، همدان، ایران