نقش آموزش و توانمندسازی بر خلاقیت کارکنان با توجه به متغییر میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی شهرداری شهر ساری)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 409

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB05_134

تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1398

چکیده مقاله:

این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی پیمایشی می باشد که به بررسی تعیین نقش آموزشوتوانمند سازی در کارآمد تر شدن واثر بخش تر شدن سازمان از طریق بروز خلاقیت کارکنان با واسطه گری گری تعهد سازمانی پرداختهشده است که از یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تشکیل شده است و از ابزار 4 پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. لازم بذکراست که از آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه استفاده شده است. همچنین از آزمون (k-s) برای تعیین نرمال بودنمتغیرهای تحقیق و آزمون رگرسیون و پیرسون برای تجزیه و تحلیل سوال های تحقیق استفاده شده است. یافته ها نشان می دهندکه مزایای استفاده از احساس معنی دار بودن کارکنان و در نتیجه استفاده از منابع تصمیم گیری زیردستان در تمام سطوح سازمانیتوسط بسیاری از مدیران جهت افزایش بهره وری منابع انسانی و در نتیجه افزایش توانمند سازی پذیرفته شده است.

نویسندگان

محمدرضا باقرزاده

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

سیدعلی احمدی سقندیکلایی

کارشناس ارشد رشته مدیریت اجرایی – استراتژیک