بررسی امکان استفاده از ورمی کمپوست و ازتوباکتر به عنوان راهی برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی در زراعت ذرت در شرایط آبیاری مطلوب و محدود

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 591

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTCONF03_019

تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1398

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی امکان استفاده از ازتوباکتر و ورمی کمپوست به عنوان کودهای زیستی به منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی در زراعت ذرت و در سالهای 1392 و 1393 به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه انجام شد. این تحقیق به صورت دو آزمایش در دو سایت به فاصله 10 متر از یک دیگر اجرا گردید. سایت ها شامل آبیاری مطلوب و آبیاری محدود بر اساس 65 درصد نیاز آبی گیاه بودند. هر آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار مصرف ازتوباکتر در بلوک های اصلی در دو سطح (مصرف و عدم مصرف و کودهای شیمیایی و ورمی کمپوست در کرت های فرعی قرار گرفتند. تیمار های کودی دیگر شامل کود شیمیایی N . P . K در سه سطح (بدون مصرف کود شیمیایی، 50 درصد و مصرف 100 درصد کودهای شیمایی بر اساس مقدار توصیه بر اساس آزمون خاک) و ورمی کمپوست در چهار سطح (صفر، 2، 4 و 6 تن در هکتار) بودند. نتایج نشان داد با استفاده از شش تن در هکتار ورمی کمپوست و تلقیح مزرعه با ازتوباکتر می توان تا 50 درصد مصرف کودهای شیمیایی را کاهش داد. همچنین نتایج نشان داد استفاده توام از کودهای زیستی و 50 درصد کودهای شیمیایی نتایج مطلوب تری نسبت به مصرف کودهای شیمیایی به تنهایی دارند.

نویسندگان

علی شیرخانی

استادیار پژوهشی بخش تحقیقات گیاهان زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

صفر نصراله زاده

عضو هیئت علمی ، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

سعید زهتاب سلماسی

عضو هیئت علمی ، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی