ارزیابی حرکت دسته جمعی عابران پیاده و تاثیر آن بر سرعت پیاده روی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 339

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_0481

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

امروزه مطالعات زیادی در رابطه با جریان ترافیکی وسایل نقلیه به چشم میخورد که متاسفانه مطالعه درزمینه ی عابرپیاده به اندازه کافی وجود ندارد این در حالی است که شناخت خصوصیات ترافیکی و رفتاری عابرپیاده بهعنوان بخشی از مهندسی ترافیک بسیار مهم و اثرگذار است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و شناخت رفتار عابرپیاده درحرکت های دسته-جمعی در بازار تهران است. به این منظور اطلاعات 8424 عابرپیاده در دو پیاده راه 15 خرداد و گذر کفاشها که یکی از راسته های اصلی بازار تهران به حساب می آید، پرداخته شده است. در این بررسی پارامترهای ترافیکی جریان عابرپیاده از قبیل سرعت و نرخجریان عابرپیاده از طریق فیلم های ضبطشده از دو محل موردمطالعه، به دست آمده است و سپس به تاثیر حرکت دسته جمعی عابران بر سرعت پیادهروی افراد با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه پرداخته شد. نتایج نشان داد که زمانی که عابران پیاده به صورت گروهی حرکت میکنند سرعت افراد، نسبت به زمانی که به صورت انفرادی راه میروند کاهش مییابد و هرچه تعداد اعضا گروه بیشتر میشود، کاهش در سرعت بیشتر است. همچنین مشاهده شد، تنها افراد تک نفر5 دارای سرعتی بیشتر از میانگین سرعت کل جمعیت هستند و گروه های با تعداد اعضای بیشتر از یک نفر، سرعتی کمتر از میانگین سرعت کل جمعیت دارند.

نویسندگان

فاطمه عابدی

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران-راهوترابری، دانشگاه گیلان، ایران

ایرج برگ گل

دکتری مهندسی عمران-مهندسی و برنامه ریزی حملونقل، استادیار دانشگاه گیلان، ایران

غلامحسین حامدی

دکتری مهندسی عمران-راهوترابری، استادیار دانشگاه گیلان، ایران.